شرایط و ظوبط استفاده

هزینه حمل به عهده مشتری می باشد.

بالا